KUPÓN V ČASOPISE ZDRAVIE

Časopis Zdravie a AquaCity Poprad pripravili skvelú ponuku na služby do AquaCity Poprad.

V mesačníku Zdravie, ktorý vychádza 19.3.2018 je priložený kupón na 1 vstup zadarmo do AQUAPARKU alebo KRYOCENTRA v AquaCity Poprad.

Ponúkané služby

  • Kupón je možné uplatniť na nákup
    a) Celodenný vstup Aqua packet do AquaCity Poprad – Vstup do všetkých vnútorných a vonkajších bazénov aquaparku: vonkajšie termálne bazény, tobogány, relaxačné bazény Blue Sapphire s Laser show, bazény Blue Diamond s nápojovými barmi, vnútorný detský svet Treasure Island – Ostrov pokladov, 50m plavecký bazén, parná sauna.
    Pri zakúpení vstupu Aqua packet celodenný v cene 22 EUR ma druhá osoba vstup zadarmo.

  • b) Celotelová Kryoterapia v Kryocentre AquaCity Poprad
    Procedúra kryoterpaie zahŕňa aj vstupnú lekársku prehliadku a zapožičanie oblečenia. Kryocentrum AquaCity Poprad je otvorené od utorka do soboty v čase od 16:00 do 19:00 hod. Informácie o kryoterapii nájdete na stránke www.kryo.sk
    Pri zakúpení vstupu na celotelovú kryoterapiu v cene 12 EUR má druhá osoba vstup zadarmo.

kupon zdravie_1 kupon zdravie_2

Podmienky pre uplatnenie zľavy

Kupón je platný od 19.3.2018 do 15.7.2018. Vstup nie je nutné vopred rezervovať. Kupón je platný LEN S VYPLNENOU EMAILOVOU ADRESOU A MESTOM na jeho zadnej strane.

Informácie – e-mail: info@aquacity.sk


Podmienky spracovania osobných údajov

Vyplnením emailovej adresy a/alebo mesta v „zdravie kupóne“ a zaškrtnutím súhlasu so zasielaním informácií o novinkách a špeciálnych ponukách AquaCity a jej partnerov, slobodne a dobrovoľne udeľujete spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o., so sídlom Športová 1397/1, 058 01 Poprad, IČO: 36 482 609, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 13805/P (ďalej aj „Spoločnosť“) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a príslušných právnych predpisov EÚ svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov (email a/alebo mesto) na zasielanie informácií o novinkách a špeciálnych ponukách AquaCity alebo jej partnerov (marketingových ponúk) prostredníctvom elektronickej pošty (emailov). Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete na dobu 5 rokov.

Na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov sú Vaše údaje poskytované našim zmluvným poskytovateľom služieb, a to najmä poskytovateľovi marketingových služieb. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účel, na ktorý ste nám udelili súhlas.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom emaily od nás, zaslaním emailu alebo osobne v sídle Spoločnosti.

V prípade odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracovanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj Vaše práva ako dotknutej osoby. Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania Vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako máte v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli na základe Vášho súhlasu, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).

V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z Vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Vyhlasujeme, že osobné údaje spracúvame len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.